3

රෙබෙකා හුවාං (සමාන්තර

අධ්යාපන

2015 සැප්තැම්බර් සිට 2019 ජූලි දක්වා සූචෝ විශ්ව විද්‍යාලයේ නීතිවේදී උපාධිය

2019 අගෝස්තු සිට 2020 ඔක්තෝබර් දක්වා හොංකොං සිටි විශ්ව විද්‍යාලයේ මාස්ටර් ඔෆ් ලෝ (ජාත්‍යන්තර ආර්ථික නීතිය)

නඩු ක්‍ෂේත්‍රය:

දික්කසාද ආරවුල් සහ අදාළ ව්‍යුත්පන්න නඩු

උරුමය ආරවුල් සහ පසු විපරම් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටි

ගෞරව

CET-6
නීතිමය වෘත්තීය සුදුසුකම් 

භාෂා

චීන , ඉංග්‍රීසි