ඉඩම් නීති කාර්යාල (ෂැංහයි හෙඩ්කුවර්ටර්)
 • devoted to provide China-related legal information to foreign individuals and overseas Chinese

  හරස් මායිම

  විදේශීය පුද්ගලයින්ට සහ විදේශීය චීන ජාතිකයින්ට චීනය සම්බන්ධ නීතිමය තොරතුරු සැපයීමට කැපවී සිටී
 • our professionals can deliver the best services in the legal market

  වෘත්තීය

  අපගේ වෘත්තිකයන්ට නීති වෙළඳපොලේ හොඳම සේවාවන් සැපයිය හැකිය
 • Our Team has been providing foreign-related legal services to clients back from year 2007, and has worked in the top law firms in China all the way to date.

  පළපුරුදු

  අපගේ කණ්ඩායම 2007 වර්ෂයේ සිට සේවාදායකයින්ට විදේශීය සම්බන්ධ නීති සේවා සපයමින් සිටින අතර මේ දක්වා චීනයේ ඉහළ නීති ආයතනවල සේවය කර ඇත.

ප්‍රවෘත්ති පවති

more +