video_img
Ինչպե՞ս կարող են չինացիները իրենց փողերը Չինաստանից տեղափոխել օտարերկրյա պետություններում գույք գնելու համար:

video_img
Չինաստանում օտարերկրացիների կողմից կալվածքներ ժառանգելու երեք եղանակ

video_img
Կատարեք կամք ձեր չինական ակտիվի համար covid-19 ճգնաժամի պայմաններում