video_img
چگونه مردم چین می توانند پول خود را برای خرید املاک در کشورهای خارجی به خارج از چین منتقل کنند؟

video_img
سه روش به ارث بردن املاک در چین توسط خارجی ها

video_img
برای دارایی چین در میان بحران covid-19 وصیت کنید